آموزش کامل هندیکپ آسیایی دوبل

در مقاله ی قبل در مورد هندیکپ آسیایی توضیح دادیم در این مقاله هندیکپ آسیایی دوبل را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد .

هندیکپ آسیایی دوبل شبیه هندیکپ آسیایی بوده با این تفاوت که در هندیکپ آسیایی دوبل ما از دو حالت بالا و پایین عدد داده شده استفاده میکنیم و با استفاده از این دو حالت شرط خود را به دو نیم شرط تبدیل میکنیم و هر نیم شرط به صورت جداگانه محسابه میشود .

اگر هر دو نیم شرط را ببریم که تمام سود شرط بندی به ما تعلق میگیرد .

اگر یک نیم شرط را ببریم و یک نیم شرط را ببازیم نیمی از سود شرط به ما تعلق گرفته و نیمی دیگر از پول شرط را باخته ایم .

اگر یک نیم شرط را ببریم و نیم شرط دیگر بازگشت بخورد آنگاه نیمی از پول شرط خود را  برده و  نیمی دیگر از اصل پول به حساب ما بازگردانده میشود .

اگر یک نیم شرط را ببازیم و نیم شرط دیگر بازگشت بخورد آنگاه نیمی از پول شرط خود را باخته و نیمی دیگر از اصل پول به حساب ما بازگردانده میشود.

 و اگر هر دو نیم شرط را ببازیم آنگاه تمام پول شرط خود را باخته ایم.

در زیر به طور کامل درمورد چگونگی برد و باخت نیم شرط ها صحبت خواهیم کرد .

اعداد استفاده شده در هندیکپ آسیایی دوبل به صورت ۰٫۲۵ ، ۱٫۲۵ ،۱٫۷۵ ، ۲٫۲۵ ،۲٫۷۵ ، ۳٫۲۵ و …میباشند .

در این نوع شرط بندی دو حالت بالا و پایین برای اعداد به صورتیکه در پایین توضیح داده شده در نظر گرفته میشود .

۰٫۲۵ : حالت بالا ۰٫۵ و حالت پایین ۰ میباشد .

۰٫۷۵ : حالت بالا ۱ و حالت پایین ۰٫۵ میباشد .

۱٫۲۵ : حالت بالا ۱٫۵ و حالت پایین ۱ میباشد .

۱٫۷۵ : حالت بالا ۲ و حالت پایین ۱٫۵ میباشد.

۲٫۲۵ : حالت بالا ۲٫۵ و حالت پایین ۲ میباشد .

و …

همانطور که میبیند برای به دست آوردن حالت بالا کافیست مقدار ۰٫۲۵ را به آن عدد افزوده و برای به دست آوردن حالت پایین کافیست مقدار ۰٫۲۵ را از آن عدد کم نماییم.

این حالت های گفته شده به صورت زیر در شرط بندی ها به کار میروند :

مثلا اگر فرض کنیم در بازی انگلیس – بلغارستان ، انگلیس با نتیجه ۱ بر ۰ بلغارستان را برده باشد آنگاه هندیکپ های آسیایی دوبل مثبت انگلیس به صورت زیر تحلیل میشوند :

انگلیس (+۰٫۲۵): حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ بوده و با افزودن این عدد به تعداد گل های انگلیس ،انگلیس برنده ی بازی خواهد بود .همچنین با افزودن حالت پایین ۰٫۲۵ که ۰ میباشد به تعداد گل های انگلیس ،انگلیس باز هم برنده ی بازی خواهد بود . پس در هر دو حالت ما برنده ی بازی شده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق میگیرد .

انگلیس (+۰٫۷۵) : حالت بالای ۰٫۷۵ ، ۱ بوده و حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵ میباشد و همانطور که میبینید با افزودن حالت بالا و پایین به گل های انگلیس ، انگلیس برنده ی بازی خواهد بود پس ما در هر دو حالت برنده ی بازی بوده و تمام سود به ما تعلق میگیرد .

و …

همانطور که مشاهده میکنید به ازای تمام مقادیر مثبت برای هندیکپ آسیایی دوبل انگلیس شرط ما در هر دو حالت صحیح بوده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق میگیرد .

هندیکپ آسیایی دوبل منفی انگلیس

انگلیس (-۰٫۲۵) : حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ بوده و حالت پایین ۰٫۲۵ ، ۰ میباشد که با کم کردن این مقادیر از تعداد گل زده ی انگلیس ،باز هم انگلیس برنده ی بازی خواهد بود بنابراین در هر دو حالت شرط ما با برد همراه شده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق میگیرد .

انگلیس (-۰٫۷۵ ) : حالت بالای ۰٫۷۵ ، ۱ میباشد که با کم کردن این تعداد گل از تیم انگلیس بازی به تساوی می انجامد پس به ازای حالت بالای ۰٫۷۵ شرط ما بازگشت میخورد . حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵ میباشد که با کم کردن این تعداد گل از گل های انگلیس ، انگلیس همچنان برنده ی بازی خواهد ماند پس به ازای حالت پایین ۰٫۷۵ شرط ما با برد همراه میشود .بنابراین در نتیجه ی دو حالت بالا و پایین ، نیمی از پول شرط به ما بازگشت داده شده و نیمی دیگر از آن با سود همراه خواهد شد .

انگلیس (-۱٫۲۵) : حالت بالای ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ میباشد و اگر این مقدار را از گل های انگلیس کم کنیم انگلیس بازی را خواهد باخت بنابراین به ازای حالت بالای ۱٫۲۵ نیمی از شرط را خواهیم باخت .

حالت پایین ۱٫۲۵ ، ۱ میباشد و اگر این مقدار را از گل های انگلیس کم کنیم بازی مساوی میشود بنابراین به ازای حالت پایین ۱٫۲۵ نیمی از شرط ما برگشت داده خواهد شد .

بنابراین در مجموع حالات بالا و پایین نیمی از شرط را باخته و نیمی از شرط ما به ما بازگردانده خواهد شد .

انگلیس (-۱٫۷۵) : حالت بالای ۱٫۷۵ ، ۲ میباشد و اگر این مقدار را از گل های انگلیس کم کنیم انگلیس بازی را خواهد باخت بنابراین به ازای حالت بالای ۱٫۷۵ نیمی از شرط را خواهیم باخت .

حالت پایین ۱٫۷۵ ، ۱٫۵ میباشد و اگر این مقدار را از گلهای انگلیس کم کنیم انگلیس بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت پایین ۱٫۷۵ نیم دیگر شرط را هم خواهیم باخت .

پس در مجموع حالت های بالا و پایین تمام شرط را خواهیم باخت.

انگلیس (-۲٫۲۵ ) : حالت بالای ۲٫۲۵ ، ۲٫۵ میباشد و اگر این مقدار را از گل های انگلیس کم کنیم انگلیس بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت بالای ۲٫۲۵ نیمی از شرط را خواهیم باخت.

حالت پایین ۲٫۲۵ ، ۲ میباشد و اگر این مقدار را از گل های انگلیس کم کنیم انگلیس بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین به ازای حالت پایین ۲٫۲۵ نیم دیگر شرط را خواهیم باخت.

پس در مجموع حالت های بالا و پایین تمام شرط را خواهیم باخت.

و …

هندیکپ آسیایی دوبل مثبت بلغارستان

بلغارستان (+۰٫۲۵) : حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵  بوده و حالت پایین ۰٫۲۵ ، ۰ میباشد    و اگر این اعداد را به گل های بلغارستان بیفزاییم باز هم بلغارستان بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین هر دو حالت شرط ما با باخت مواجه شده و تمام شرط را خواهیم باخت .

بلغارستان (+۰٫۷۵) : حالت بالای ۰٫۷۵ ، ۱ میباشد که اگر این مقدار را به گل های بلغارستان بیفزاییم بازی مساوی شده و نیمی از شرط به ما بازگردانده میشود .

حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵ میباشد که اگر این مقدار را به گلهای بلغارستان بیفزاییم ، بازی با باخت بلغارستان همراه خواهد بود و ما نیمی از شرط خود را خواهیم باخت .

 بنابراین در مجموع دو حالت بالا و پایین ، نیمی از پول شرط به ما بازگردانده شده و نیمی دیگر از شرط را خواهیم باخت .

بلغارستان (+۱٫۲۵) : حالت بالای ۱٫۲۵ ، ۱٫۵ میباشد که اگر این مقدار را به گل های بلغارستان بیفزاییم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیمی از شرط خود را خواهیم برد .

حالت پایین ۱٫۲۵ ، ۱ میباشد که اگر این مقدار را به گل های بلغارستان بیفزاییم بازی مساوی شده و نیمی از شرط ما به ما بازگردانده خواهد شد .

بنابراین در مجموع دو حالت بالا و پایین ، نیمی از شرط را برده و نیمی دیگر از شرط به ما بازگردانده میشود .

بلغارستان (+۱٫۷۵) : حالت بالای ۱٫۷۵ ، ۲ میباشد که اگر این مقدار را به گل های بلغارستان بیفزاییم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیمی از شرط خود را خواهیم برد .

 حالت پایین ۱٫۷۵ ، ۱٫۵ میباشد که اگر این مقدار را به گل های بلغارستان بیفزاییم برنده ی بازی خواهد بود و ما نیم دیگر شرط خود  را  نیز خواهیم برد .

بنابراین در مجموع حالات بالا و پایین ، شرط های ما با برد همراه شده و تمام سود شرط بندی به ما تعلق میگیرد .

و …

هندیکپ آسیایی دوبل منفی بلغارستان

بلغارستان (-۰٫۲۵) : حالت بالای ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ بوده و حالت پایین ۰٫۲۵ ، ۰ میباشد که با کم کردن این اعداد از تعداد گل های بلغارستان ، بلغارستان بازنده ی بازی خواهد بود پس در هر دو حالت ما شرط خود را خواهیم باخت .

بلغارستان (-۰٫۷۵) : حالت بالای ۰٫۷۵ ،۱ بوده و حالت پایین ۰٫۷۵ ، ۰٫۵ میباشد که با کم کردن این اعداد از تعداد گل های بلغارستان ، بلغارستان بازنده ی بازی خواهد بود پس در هر دو حالت ما شرط خود را خواهیم باخت.

و …

همانطور که میبینید به ازای تمام مقادیر هندیکپ آسیایی دوبل منفی بلغارستان ما بازنده ی شرط های خود خواهیم بود .

در مقاله ی بعد به طور دقیق هندیکپ اروپایی را شرح خواهیم داد .مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *