آموزش کامل هندیکپ اروپایی

در مقاله های قبل ، هندیکپ آسیایی و هندیکپ آسیایی دوبل را به طور کامل توضیح دادیم .

در این مقاله قصد داریم هندیکپ اروپایی را نیز به طور کامل برای شما شرح دهیم تا شما با انواع هندیکپ در شرط بندی آشنا شده و بتوانید در شرایط مختلف ، از مناسب ترین نوع هندیکپ استفاده نمایید .

در هندیکپ اروپایی برخلاف هندیکپ آسیایی و آسیایی دوبل از اعداد اعشاری استفاده نمیشود وتنها اعداد صحیح در آن به کار میروند.

 همچنین در هندیکپ اروپایی گزینه ای برای بازگشت شرط وجود نداشته و به همین علت ضرایب در هندیکپ اروپایی از هندیکپ آسیایی و آسیایی دوبل بیشتر میباشند .

علاوه براین در هندیکپ اروپایی ما از سه گزینه ی برد  میزبان ،مساوی و برد مهمان به ازای مقادیر مثبت و منفی  استفاده میکنیم و حالت پایین و بالا نداریم .

برای درک بهتر هندیکپ اروپایی یک مثال را برای شما خواهیم آورد و در حین توضیج مثال ، گزینه های مختلف شرط بندی به روش هندیکپ اروپایی را برای شما شرح خواهیم داد .

به عنون مثال فرض کنید ایران با نتیجه ی ۲ بر ۰ هنگ کنگ را شکست داده باشد آنگاه گزینه های مثبت و منفی هندیکپ اروپایی برای هرکدام از دو تیم ایران و هنگ کنگ به صورت زیر خواهند بود.

هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد ، مساوی و باخت ایران

برد ایران (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل به گل های ایران بیفزاییم باز هم ایران برنده بوده و ما با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران برنده ی شرط خود خواهیم بود .

برد ایران (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل به گل های ایران بیفزاییم باز هم ایران برنده بوده و ما با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران برنده ی شرط خود خواهیم بود .

 و …

 همانطور که میبینید در هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد ایران تمامی گزینه های شرط بندی ما با برد همراه خواهد بود .

مساوی ایران (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل به گل های ایران بیفزاییم بازی ایران با هنگ کنگ مساوی نمیشود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران ،شرط ما با باخت همراه میشود.

مساوی ایران (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل به گل های ایران بیفزاییم بازی ایران با هنگ کنگ مساوی نمیشود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران ،شرط ما با باخت همراه میشود.

همانطور که میبینید در هندیکپ اروپایی مثبت به ازای مساوی ایران تمامی گزینه های شرط بندی ما با باخت همراه خواهد بود

باخت ایران (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل به گل های ایران بیفزاییم ایران بازی را نخواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

باخت ایران (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل به گل های ایران بیفزاییم ایران بازی را نخواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و …

همانطور که میبینید در هندیکپ اروپایی مثبت به ازای باخت ایران، تمامی گزینه های شرط بندی ما با باخت همراه خواهد بود

هندیکپ اروپایی منفی به ازای برد ، مساوی و باخت ایران

برد ایران (-۱) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۱ گل از گل های ایران کم کنیم همچنان ایران برنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

برد ایران (-۲) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۲ گل از گل های ایران کم کنیم نتیجه ی بازی مساوی  خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

برد ایران (-۳) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگر تعداد ۳ گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی را خواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و …

مساوی ایران (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های ایران کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

مساوی ایران (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های ایران کم کنیم بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران ، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

مساوی ایران (-۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل از گل های ایران کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و …

باخت ایران (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی را نخواهد باخت  بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

 باخت ایران (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی را نخواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

 باخت ایران (-۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی را خواهد باخت بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران ، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

و …

هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد ، مساوی و باخت هنگ کنگ

برد هنگ کنگ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم همچنان هنگ کنگ بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه  به انتخاب گزینه ی برد هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

برد هنگ کنگ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم همچنان بازی با برد هنگ کنگ همراه نخواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

برد هنگ کنگ (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر۳گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم هنگ کنگ برنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد هنگ کنگ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

و…

مساوی هنگ کنگ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

مساوی هنگ کنگ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی هنگ کنگ ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

مساوی هنگ کنگ (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و …

باخت هنگ کنگ (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم همچنان هنگ کنگ بازنده خواهد بود  بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت هنگ کنگ ، شرط ما با بردهمراه خواهد بود.

باخت هنگ کنگ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

باخت هنگ کنگ (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۳ گل به گل های هنگ کنگ  اضافه کنیم هنگ کنگ بازی را خواهد برد  بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

هندیکپ اروپایی منفی به ازای برد ، مساوی و باخت هنگ کنگ

برد هنگ کنگ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های هنگ کنگ  کم کنیم هنگ کنگ بازی را نخواهد برد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

برد هنگ کنگ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های هنگ کنگ  کم کنیم هنگ کنگ بازی را نخواهد برد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و …

همانطور که میبینید در هندیکپ اروپایی منفی  به ازای برد هنگ کنگ، تمامی گزینه های ما با باخت همراه خواهد بود .

مساوی هنگ کنگ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های هنگ کنگ  کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

مساوی هنگ کنگ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های هنگ کنگ  کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی هنگ کنگ ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و …

همانطور که میبینید در هندیکپ اروپایی منفی  به ازای مساوی هنگ کنگ ، تمامی گزینه های ما با باخت همراه خواهد بود.

باخت هنگ کنگ (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۱ گل از گل های هنگ کنگ  کم کنیم هنگ کنگ باز هم بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت هنگ کنگ ، شرط ما با بردهمراه خواهد بود .

باخت هنگ کنگ (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲ گل از گل های هنگ کنگ  کم کنیم هنگ کنگ باز هم بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت هنگ کنگ ، شرط ما با بردهمراه خواهد بود .

و …

همانطور که میبینید در هندیکپ اروپایی منفی  به ازای باخت هنگ کنگ، تمامی گزینه های ما با برد همراه خواهد بود.مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *