تحلیل گزینه های شرط بندی در فوتبال (۳)

۲nd Half – Matchbet and Total -41

در اینجا گزینه های over and away 1.5   (به معنای مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱٫۵ و و پیروزی تیم مهمان در نیمه ی دوم ) ، over and home 1.5 (به معنای مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱٫۵ و و پیروزی تیم میزبان در نیمه ی دوم) ، under and draw 1.5 (به معنای مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱٫۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم ) ، over and draw1.5  (به معنای مجموع گل زده در نیمه ی دوم بیش تر از ۱٫۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم) ، under and away 1.5 (به معنای مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱٫۵ و برد تیم مهمان در نیمه ی دوم ) under and home 1.5 , (به معنای مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱٫۵ و برد تیم میزبان در نیمه ی دوم ) را داریم.

Totals -42

در این جا گزینه های مجموع بالای ۲٫۵ و پایین ۲٫۵ را  داریم که پیشتر در مورد آنها به طور کامل توضیح داده شده است.

۴۳ – ۲nd Half – Matchbet and Both Teams Score

در اینجا گزینه های  away/ no    (به معنای برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم گل نمی زنند)، draw/no  (به معنای تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم گل نمی زنند)،  (به معنای برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم گل نمی زنند) home/no، away/ yes  (به معنای برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم گل می زنند)، draw/yes  (به معنای تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم گل می زنند) وhome/yes(به معنای برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم گل می زنند) را داریم

۴۴ – شانس دو برابر و مجموع گل ها

در این جا گزینه های drawaway/over3.5  (به معنای برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم بالای ۳٫۵  ) ، homeaway / over3.5 (به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۳٫۵   ) ، homedraw/over3.5 (به معنای برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۳٫۵   ) ،۳٫۵ drawaway/under (به معنای برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم پایین ۳٫۵  ) ،۳٫۵ homeaway / under (به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۳٫۵    ) ، homedraw/under3.5 (به معنای برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۳٫۵) را داریم.

۴۵ – شانس دو برابر و هر دو تیم گل می زنند

در این جا گزینه هایdrawaway/no  (به معنای برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند ) ، homeaway / no (به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند) ، homedraw/no (به معنای برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند) ، drawaway/yes (به معنای برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل می زنند ) ، homeaway / yes (به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل می زنند) ، homedraw/yes (به معنای برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل می زنند ) را داریم.

۴۶ – ?home to win both halves

این گزینه به معنای این است که آیا تیم مهمان هر دو نیمه ی بازی را میبرد یا خیر

۴۷ – ۱st Half – Double chance and Both Team Score

این گزینه دقیقا همانند گزینه ی ۴۵ می باشد با این تفاوت که گزینه ی ۴۵ برای تمام بازی در نظر گرفته شده و این گزینه تنها برای نیمه ی اول در نظر گرفته شده است.

۴۸ – Totals

در این مورد به طور کامل توضیح داده ایم.

۴۹ –  home to win either half

به معنای این است که آیا تیم میزبان یکی از دو نیمه را میبرد یا خیر

۵۰ – نیمه دوم – شانس دو برابر و هر دو تیم گل می زنند

این گزینه دقیقا همانند گزینه ی ۴۵ می باشد با این تفاوت که گزینه ی ۴۵ برای تمام بازی در نظر گرفته شده و این گزینه تنها برای نیمه ی دوم در نظر گرفته شده است.

۵۱ –  تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند

همانطور که از گزینه بر می آید باید تعیین کنیم که تیم میزبان در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

۵۲ –  ?Away to win either half

به معنای این است که آیا تیم مهمان یکی از دو نیمه را میبرد یا خیر

۵۳ – ?Away to Score in both halves

در این گزینه باید تعیین کنیم که تیم میزبان در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

۵۴ – ?both halves over 1.5

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه بالای ۱٫۵ گل خواهیم داشت یا خیر

۵۵ – ?both halves under 1.5

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه پایین ۱٫۵ گل خواهیم داشت یا خیر

۵۶ – شانس دو برابر در نیمه اول

در این جا گزینه ی ۱۲ به معنای برد یکی از دو تیم در نیمه ی اول و *۱ به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در نیمه ی اول و *۲ به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در نیمه ی اول می باشد.

۵۷ – Double chance (match) and 1st half Both Teams To Score

این گزینه همانند گزینه ی ۴۵ می باشد با این تفاوت که قسمت Double chance یا همان شانس دو برابر آن برای تمام بازی و قسمت ۱st half Both To Score یا همان هر دو تیم گل میزنند آن تنها برای نیمه ی اول می باشد.

۵۸ – Double chance (match) and 2nd  half Both Teams To Score

این گزینه همانند گزینه ی ۴۵ می باشد با این تفاوت که قسمت Double chance یا همان شانس دو برابر آن برای تمام بازی و قسمت ۲st half Both To Score یا همان هر دو تیم گل میزنند آن تنها برای نیمه ی اول می باشد.

۵۹ –  First goal interval 10 min

به معنای این است که در کدام فاصله ی ۱۰ دقیقه ای از بازی اولین گل زده خواهد شد و اگر انتخاب ما این است که بازی گلی نخواهد داشت باید گزینه ی none را انتخاب کنیم.

۶۰ – First goal interval 15 min

به معنای این است که در کدام فاصله ی ۱۵ دقیقه ای از بازی اولین گل زده خواهد شد و اگر انتخاب ما این است که بازی گلی نخواهد داشت باید گزینه ی none را انتخاب کنیم.مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *