سوگیری های شناختی: سوگیری نادیده گرفتن احتمالات در شرط بندی

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی بالا یا مهارت فوق العاده شان در پیش بینی نتایج است. شاید به نظرتان به خاطر خوب بودن کارشان با اعداد یا انتخاب مستمر بهترین استراتژی ها است. سلسله مطالب روانشناسی شرط بندی را از دست ندهید.

نادیده گرفتن احتمالات (Probability Neglect)

در این سوگیری، به صورت ذاتی تمایل دارید موقع رویارویی با ابهامات، احتمالات را ندید بگیرید. شرط بندان فوتبال همیشه در معرض ابهام هستند، چون فوتبال رقابتی غیرقابل پیش بینی است و هیچ وقت نمی توانید اطمینان داشته باشید در طول یک بازی یا فصل، چقدر اتفاق می تواند رخ دهد. خیلی مهم است که در دام این سوگیری نیفتیم، چون تک تک تصمیم گیری هایمان موقع شرط بندی در گرو احتمالات خواهد بود.

البته به راحتی می توان با این سوگیری کنار آمد. فقط باید تسلط به نفس داشته باشید و مطمئن شوید بدون ابراز اطمینان از تمام فاکتورها، شرط نمی بندید. باید تمرین کنید ذهن تان را طوری پرورش دهید که همیشه احتمالات را در نظر بگیرد.

دسترسی به تمام مقالات مربوط به سوگیری های شناختی ، از اینجا وارد شوید:

انواع سوگیری شناختی

مطالب مرتبط